Kìm bấm rìa tai chữ V nhỏ-Ear marking pliers V (Small size)

Kìm bấm rìa tai chữ V nhỏ-Ear marking pliers V (Small size)
+ +