Giá sản phẩm chăn nuôi tại khu vực phía Nam tháng 9/2019

Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật của tháng 9/2019, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

STT Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày 23/9/2019
1 Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg 40.000-41.000
2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) đ/kg  
3 Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg 38.000-39.000
5 Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 9.000-10.000
6 Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 27.000
7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 28.000
8 Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 8.000 – 9.000
9 Gà thịt (ĐNB) đ/kg 20.000-22.000
10 Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 20.000-22.000
11 Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi 9.000
12 Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 19.000
13 Vịt thịt Super-M đ/kg 31.000-32.000
14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 35.000
15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 32.000
16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 21.000-22.000
17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 35.000
18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55.000
19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 50.000
20 Trứng gà đ/quả 1.550 – 1.650

Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

+ +